Tantárgyak / Komplex tervezés 1.

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPS812
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 10
Heti óraszám: 10
Tárgyfelelős: Bartók István DLA
Oktatók: Bartók István DLA
Bulcsú Tamás
Fábián Gábor DLA
Nagy Iván DLA
Szabó Dávid DLA
Szécsi Zoltán DLA
Szűcs Gábor DLA
Sági Gergely
Terbe Rita DLA
Vasáros Zsolt DLA
Árva József DLA
Tárgyleírás:

Tájékoztató a féléves terv elkészítéséhez

A Komplex tervezési kurzus két félévre tagozódik, a Komplex I. keretében a tervet építési engedélyezési terv szinten kell feldolgozni, a Komplex II. alatt a terv részletes műszaki feldolgozására kerül sor. A Komplex I. során célunk egy engedélyezési szintű terv készítése és az ahhoz vezető folyamat több szempontú, a lényegi tartalmi és műszaki-formai elemekre koncentráló modellezése.

A tervezési folyamat a hallgató önálló munkájával, a tanszék által biztosított konzulensek közreműködésével valósul meg. A tervezést konzultáció, nyilvános bemutatás és kritika, továbbá műhelymunka, beszélgetés segíti. A hallgató által választott és feldolgozott, a tanszék által jóváhagyott tervezési program alapján el kell készíteni a létesítmény terveit 1:100-as léptékben és részletezettségben, a hallgató által keresett és választott helyszínre folyamatos társtanszéki konzultációval az alábbiak szerint.

A Tervezési szakirány komplex feladatához képest lényegi különbség a szakági teljesítések tartalmában jelentkezik. Építészeti szempontból a Szerkezeti szakirányon javasolt funkcionálisan egyszerűbb, műszakilag, szerkezetileg azonban bonyolultabb, több kihívást jelentő feladatot választani.

Beadandó/bemutatandó munkarészek:

1.     Koncepcióterv – beépítési javaslat - csak prezentáció

2.     Vázlatterv - csak prezentáció

3.     Féléves terv - prezentáció és beadás


Munkarészek részletezése:

1. Koncepcióterv – beépítési javaslat

A hallgató az általa választott helyszínre a kiadott program alapján elkészíti és nyilvánosan bemutatja a beépítési (helyszínrajzi) tervjavaslatot és az építészeti koncepciót. A feladatrész tartalma a következő:

1.0 Program bemutatása: a tervezendő létesítmény megnevezése, főbb funkcióinak ismertetése, funkcióséma készítése.

1.1 Helyszín bemutatása – a hallgató által választott helyszínről fotók, továbbá helyszínrajz bemutatása, ábrázolva és kommentálva a beépítésre vonatkozó előírásokkal.

1.2 A választott feladathoz/helyszínhez kapcsolódó min. 3 előkép rövid ismertetése / pontos adatokkal, hely, funkció, tervező, építés/tervezés éve, méret, relevancia, stb.

1.3 Helyszínrajz 1:1000 vagy 1:500 léptéknek megfelelő részletezettséggel:

a./ a létesítmény(ek) elhelyezését

b./ a külső teher- és személyforgalom megoldását az útvonalak, várakozók, rakodók jelölésével, a telek feltárásának és közúti, külső kapcsolatainak javaslatával

c./ a járulékos építmények elhelyezését

d./ a bejáratok jelölését

e./ a telek tájolását, az uralkodó szélirányt

f./ a bővítés és meglévő épülethez történő csatlakoztatás esetén a kapcsolódás lehetőségét

g./ telekmegosztás esetén a tervezett telekhatárokat

h./ a telekre vonatkozó beépítési előírásokat, valamint a tervezett épület ezen paramétereit összehasonlító táblázat formájában a helyszínrajzon.

1.4 Diszpozíciós alaprajz (lehet a helyszínrajzzal együtt is) – a tervezett épület földszinti alaprajzát jelöli a főbb helyiségek alaprajzi kontúrjával, pillérháló jelzésével vagy a tervezett szerkezetre való utalással és/vagy a megértéshez szükséges funkcióséma/folyamatábra ábrázolásával.

1.5 Tömegvázlatok, látványtervek  – a tervezett épület, építészeti beavatkozás vázlatos megjelenítése madártávlatból vagy fotómontázsként, látványtervként.

1.6 Modell – a helyszínrajzzal lehetőleg azonos léptékben készüljön, tüntesse fel a közvetlen környezetet és a terep lejtési viszonyait is.

 

2. Vázlatterv

A beépítési javaslatok bírálata és korrekciója után hallgató elkészíti és nyilvánosan bemutatja a tervezett létesítmény vázlattervét az alábbiak szerint:

2.0 Tervezési programot: a koncepciótervhez képest amennyibe változott, ha nem, akkor is röviden be kell mutatni!

2.1 Helyszínrajz 1:500 léptéknek megfelelően részletezve, amely tartalmazza:

a./ telekhatárokat, kerítéseket, kapukat, bejáratokat, parkolókat

b./ lejtős terepen a rétegvonalakat, a rendezett terep megjelenítését, fontosabb szintmagasságokat

c./ a csatlakozó külső- és belső úthálózatot

d./ égtájat és uralkodó szélirányt

e./ a telekre tervezett épületeket, építményeket és megnevezésüket a főbb kitűzési méreteikkel és szintadataikkal együtt

f./ az utak, térburkolatok, zöldterületek jelölését, megnevezését, lejtős terep esetén főbb szintadataikat

g./ párkány- és gerincmagasságot, szintek számát

h./ a közművek nyomvonalát (telken kívül és belül is)

i./ a közlekedési-, szállítási-, közúti-és személyforgalmat jól elkülönülő jelöléssel

j./ a bővítés esetleges lehetőségét.

2.2 Alaprajzok 1:200 léptéknek megfelelő részletezettséggel valamennyi szintről az alábbiak szerint:

a./ égtáj és szélirány jelölése

b./ a főbb méretek megadása (külső méretek, traktusmélységek, pillér-raszter mérete, szintadatok, stb.)

c./ ajtók, ablakok, bejáratok jelölése

d./ állandó berendezési tárgyak valamint a megértéshez szükséges berendezések ábrázolása

e./ a helyiségek megnevezése és alaprajzi mérete

f./ belső személy-, teher- és gazdasági forgalom jelölése.

2.3 Metszetek 1:200 léptéknek megfelelően részletezve az alaprajzoknak megfelelő kidolgozásban a megértéshez szükséges számban – legalább 2 egymásra merőleges síkkal felvett metszet szükséges, ajánlott a lépcsőn keresztül, amennyiben többszintes az épület. Tartalmilag az alábbiak szerint kell kidolgozni:

a./ tartó-és térelhatároló szerkezetek ábrázolása szükséges

b./ jellemző magassági méreteket meg kell adni

c./ alkalmazott szerkezeteket és anyagokat meg kell nevezni.

2.4 Homlokzatok 1:200 léptéknek megfelelően részletezve a létesítmény legalább két, meghatározó oldaláról.

2.5 Modell – a helyszínrajzzal lehetőleg azonos léptékben készüljön, tüntesse fel a közvetlen környezetet és a terep lejtési viszonyait is.

2.6 FIGYELEM: a vázlattervi szakaszban a szakági tanszékek felé is le kell adni bizonyos munkarészeket, ezek tartalmáról és a beadás időpontjáról az adott tanszék honlapján  kell tájékozódni!
 

3. Féléves terv

Bemutatott és jóváhagyott vázlatterv alapján hallgató elkészíti a féléves tervet, amely az építészeti munkarészeken túl a társtanszéki (tartószerkezeti, épületszerkezeti, épületgépészeti és építés-kivitelezési) feladatrészekből áll. Az építész tervanyag részletes tartalma a következő:

3.1 Helyszínrajz 1:500 léptékben, tartalma 2.1 szerinti

3.2 Alaprajzok 1:100 léptékben a konzulenssel egyeztetve, tartalma a 2.2 szerinti, azon kívül az alábbiak szerinti:

a./ a főbb méreteken túl az egyes helyiségek méreteit megadó kótákat is tartalmazza;

b./ az ajtókat nyitási iránnyal, az ablakokat osztással együtt tartalmazza,

c./ a funkcióhoz szükséges bútorozást jelölni kell,

d./ a helyiségek megnevezését, méretét és burkolatát is meg kell adni,

e./ a közvetlen környezetet szintén ábrázolni kell.

3.3 Metszetek 1:100 léptékben, a teljes terv megértéséhez szükséges számban, tartalmazzák:

a./ a jellemző magassági méreteket, továbbá a szerkezet alaprajzi/raszter méreteit

b./ szintmagasságokat

c./ a szerkezetek, anyagok megnevezését, rétegrendeket

d./ a fontosabb, nagyobb helyigényű épületgépészeti berendezéseket.

3.4 Homlokzatok 1:100 léptékben az összes eltérő homlokzatról.

3.5 Látványtervek tetszőleges technikával, az épület külső tömegét legalább két nézőpontból bemutatva, a környezet ábrázolásával.

3.6 Műleírások – az egyes konzultáló tanszékek előírásainak megfelelően a következő fejezetekre bontva:

a./ Építészeti műleírás, tartalmazza: a terv koncepcióját, a létesítmény és az egyes épületeinek, épületrészeinek rendeltetését, befogadóképességét, környezeti kapcsolatait-illeszkedését. Utalni kell a bővítés lehetőségére, ismertetni kell a tereprendezés és parkosítás javaslatát, az épületet alaprajzi kialakítását (funkció), az épület(ek) tartószerkezeti rendszerét (szerkezet), továbbá az építészeti kialakítás, homlokzatképzés és tömegformálás főbb indokait, ezen kívül a szükséges szakági műleírások (a konzultáló tanszékek előírásainak megfelelően):

b./ Épületszerkezeti műleírás + kötelező munkarészek a tanszékkel egyeztetve/a feladatkiírás szerint;

c./ Tartószerkezeti műleírás + kötelező munkarészek a tanszékkel egyeztetve/a feladatkiírás szerint;

d./ Épületgépészeti műleírás + kötelező munkarészek a tanszékkel egyeztetve/a feladatkiírás szerint;

e./ Építéskivitelezési műleírás + kötelező munkarészek a tanszékkel egyeztetve/a feladatkiírás szerint.

 

Önállóan készítendő tervfeladat

A képesség típusú kompetencia komplex értékelési módja önállóan készítendő tervfeladat formájában, egy alkalommal a félév során. A tervfeladat témája alapvetően a tervezői készségek önálló gyakorlására, a megszerzett ismeretek alkalmazására fókuszál, így a helyzet- és probléma felismerést, valamint az arra adható építészeti válasz minőségét helyezi a középpontba. A feladatot a tantárgy­felelős dolgozza ki, tartalmát, követelményeit, elkészítési körülményeit és a ráfordítható időtartamot is meg­határozva. Az önállóan készítendő feladatot nyilvános prezentáción kell bemutatni, szóbeli értékelést követően ötfokozatú skálán kerül értékelésre.

Egyéb előírások, a félévi tanulmányi munka elismerésének feltételei:

A./ Alaki, formai követelmények: valamennyi munkarész tetszőleges technikával készíthető. A félévközi és félévvégi leadások és bemutatások alkalmával pdf formátumot kell csak beadni és ppt formátumban a prezentációkat bemutatni.

B./ A gyakorlatokon való részvétel a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint az ezt kiegészítő BME és Kari határozatok alapján tekintendő.

C./ A féléves tervfeladatot az ütemtervnek megfelelően a megjelölt határidőre – a készültségi foktól függetlenül – be kell adni.

D./ Az önálló tervezési feladat legalább elégséges szintű eredménye.

E./ Tervbeadás a kari rendelkezés és az adott félévre vonatkozó ütemterv szerint.

A terv osztályzatába az építészeti feladatrész 60%-os, az egyes társtanszéki feladatok 10­-10%-os arányban számítanak bele. A féléves jegy a terv (85%) és a félévközi teljesítmény (15%-önálló tervezési feladat) súlyozott átlaga alapján alakul.

Budapest, 2021. szeptember 03.

Bartók István DLA
egyetemi docens
tantárgyfelelős
Letöltések:
BMEEPIPS812_IPAR_Komplex_1_Tantargyi_adatlap.pdf (1499 kB)Tantárgy adatlap
FELADAT_Komplex_I_Szerkezeti.pdf (161 kB)2020/2021 ősz feladat
Ütemterv:
1.   
   
2.   
   
3.   
   
4.   
   
5.   
   
6.   
   
7.   
   
8.   
   
9.   
   
10.   
   
11.   
   
12.   
   
13.   
   
14.   
   
15.   
   
Újabb hírek
Régebbi hírek