Tantárgyak / Komplex tervezés 2.

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPS912
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 10
Heti óraszám: 10
Tárgyfelelős: Bartók István DLA
Oktatók: Bartók István DLA
Fábián Gábor DLA
Nagy Iván DLA
Péterffy Miklós
Szabó Dávid DLA
Szécsi Zoltán DLA
Szűcs Gábor DLA
Sági Gergely
Terbe Rita DLA
Valkai Csaba DLA
Vasáros Zsolt DLA
Árva József DLA
Tárgyleírás: Tájékoztató a féléves terv elkészítéséhez

A Komplex tervezési kurzus két félévre tagozódik, a Komplex I. keretében a tervet építési engedélyezési terv szinten kell feldolgozni, a Komplex II. alatt a terv részletes műszaki feldolgozására kerül sor. A Komplex II. során célunk egy kivitelezési szintű terv készítése és az ahhoz vezető folyamat lényegi tartalmi és műszaki elemekre koncentráló modellezése. A tervezési folyamat a hallgató önálló munkájával, a tanszék által biztosított konzulensek közreműködésével valósul meg. A tervezést konzultáció, nyilvános bemutatás és kritika, továbbá műhelymunka, beszélgetés segíti. A hallgató által a Komplex I. keretében terv alapján kell elkészíteni a létesítmény terveit 1:50-es (illetve az adott feladatrészhez igazodó) léptékben és részletezettségben folyamatos társtanszéki konzultációval az alábbiak szerint.

Feladat jellege

A Komplex II. során a koncepció műszaki megoldássá érlelésének módszerét is el kell sajátítani. Az építészeti tervezésnek ez a munkafázisa valamennyi épület megvalósíthatóságának alapfeltétele. Egy kiválóan megoldott koncepció is csak a részletek gondos, műszakilag helyes, esztétikus kialakítása és feldolgozása útján válhat sikeres alkotássá. A részletképzés magas szintű mesterségbeli tudást, fejlett esztétikai érzéket és az egészet szem elől nem tévesztő alkotókészséget, valamint reális gazdasági szemléletet kíván. E bonyolult tevékenység módszereinek akár csak alapfokú elsajátításához is a tanulmányi idő intenzív kihasználása szükséges. A beruházási programtervre adott tanszéki és társtanszéki bírálatok alapján a félév folyamán a Komplex 1-es terv megoldásait tovább kell fejleszteni. A feldolgozás során tervek építészeti értelemben való továbbfejlesztése az eredeti koncepció lehetőség szerinti megtartásával az életszerűség okán elvárás.

Munkamenet


A megadott ütemterv szerint először munkaközi terveket kell készíteni (1:100, 1:50 léptékben) valamennyi munkarészről. A tervlapokat a rendelkezésre álló ütemtervi határidőn belül be kell mutatni. Ezután kerülhet sor a részlettervek, csomóponti megoldások kidolgozására, a szerkezetek véglegesítésére. A féléves terv kidolgozása a részlettervek és társtanszéki konzultációk eredményeinek felhasználásával történhet. A tervek kidolgozásához szakáganként a társtanszékek segítséget nyújtanak. A konzultáló tanszékek megoldandó feladatokat jelölnek ki, ezen munkarészeket ők bírálják el.

Osztályzás

A Komplex II. terv érdemjegyét az építészeti terv és a társtanszékek osztályzatainak figyelembevételével határozzuk meg. Bármely munkarész elégtelen megoldása esetén a teljes komplex terv végosztályzata is elégtelen. A végosztályzatot a komplex tervosztályzat és a zárthelyi, valamint a tervpályázati feladat együttes osztályzata képezi – kari rendelkezés szerint.

Határidők

A gyakorlat sikeres elvégzéséhez a részfeladatokat a mellékelt ütemterv szerinti határidőre be kell nyújtani, illetve be kell mutatni.

Tervek tartalma

A terveket a csomóponti részletmegoldásokra támaszkodva, a kiviteli tervekre jellemző, azoktól elvárt mértékű műszaki tartalommal kell megtölteni. Elsősorban a műszakilag bonyolultabb épületrészek feldolgozását várjuk, amelynek keretében megoldandó a tartószerkezetek kialakítása, összeépítésük módja, a homlokzatok részletei, valamint az építészeti kialakítást nagymértékben befolyásoló épületgépészeti szerelvények elhelyezése. A kiviteli tervfázisnak megfelelően a terveken ábrázolni szükséges a tervezett burkolatok kiosztását, ill. a fal- és egyéb burkolatokat is.

Benyújtandó munkarészek

1. Helyszínrajz 1:500 / új helyszínrajz csak nagyobb mérvű változtatás, illetve hibás, hiányos kialakítás esetén készítendő.

2. Eltérő alaprajzok 1:50 / közvetlen környezet ábrázolásával, fő- és részméretek, pillérháló, szintek, helyiség megnevezések és területük, padlóburkolatok, beépített berendezések, ajtók nyílásirányának, épületgépészeti berendezések, csatornák (szellőzőrendszerek), nyílásméretek stb. feltüntetésével. Nagyméretű létesítmény esetén a konzulenssel egyeztetve elégséges az épület közösen kijelölt részeinek feldolgozása is.

3. Metszetek 1:50 / benyújtandó metszetek számát az alkalmazott szerkezeti változatok száma, az épület összetettsége határozza meg. Minden fő épülettömeg szerkezeti megoldását a metszeteken dokumentálni kell. Tömbösített, egységes szerkezetű épület esetén is legalább két, egymásra merőleges metszet készítendő (az ismétlődő szerkezetek elhagyásával).

4. Homlokzatok 1:50 / valamennyi eltérő homlokzatról a szerkezetek (szintek szaggatott vonallal rövid szakaszon jelölve), szintmagasságok, anyagok, színezés feltüntetésével. Nagyméretű létesítmény esetén a konzulenssel egyeztetve elégséges az épület közösen kijelölt részeinek feldolgozása is.

5. Belső kialakítás 1:20, 1:10, 1:5 / megoldandó kiviteli terv szintjén egy jellemző, építészetileg igényes tér (pl. előcsarnok) belsőépítészeti kialakítása és szerkezeti csomópontjai: alaprajz padlótervvel, belső térfalak burkolataikkal és beépített bútoraikkal, mennyezet az álmennyezeti elemekkel, világító és szellőzőtestekkel. A tér látványtervben is ábrázolandó.

6. Építészeti műleírás / mutassa be az építészeti és szerkezeti megoldások összefüggéseit. Tartalmaznia kell a tervről le nem olvasható adatokat, a kivitelezéshez szükséges magyarázatokat, a szerkezetek működési elveit, az anyagok és szerkezetek megválasztásának indoklását.

7. Épületszerkezeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, építéskivitelezési feladatrész műleírással a konzultáló tanszékek előírásai szerint.

8. Egyéb munkarészek / a fent felsorolt munkarészeken túl a – feladat jellege szerint – a konzultálók egyedi részletek, csomópontok megoldását is kijelölhetik.

9.  „Engedélyezési terv” / benyújtandó a Komplex I. félév keretében készített terv is, külön borítóban!

Önállóan készítendő tervfeladat

A képesség típusú kompetencia komplex értékelési módja önállóan készítendő tervfeladat formájában, egy alkalommal a félév során. A tervfeladat témája alapvetően a tervezői készségek önálló gyakorlására, a megszerzett ismeretek alkalmazására fókuszál, így a helyzet- és probléma felismerést, valamint az arra adható építészeti válasz minőségét helyezi a középpontba. A feladatot a tantárgy­felelős dolgozza ki, tartalmát, követelményeit, elkészítési körülményeit és a ráfordítható időtartamot is meg­határozva. Az önállóan készítendő feladatot nyilvános prezentáción kell bemutatni, szóbeli értékelést követően ötfokozatú skálán kerül értékelésre.

Egyéb előírások, a félévi tanulmányi munka elismerésének feltételei:

A./ Alaki, formai követelmények: valamennyi munkarész tetszőleges technikával készíthető. A félévközi és félévvégi leadások és bemutatások alkalmával pdf formátumot kell csak beadni és ppt formátumban a prezentációkat bemutatni.

B./ A gyakorlatokon való részvétel a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint az ezt kiegészítő BME és Kari határozatok alapján tekintendő.

C./ A féléves tervfeladatot az ütemtervnek megfelelően a megjelölt határidőre – a készültségi foktól függetlenül – be kell adni.

D./ Az önálló tervezési feladat legalább elégséges szintű eredménye.

E./ Tervbeadás a kari rendelkezés és az adott félévre vonatkozó ütemterv szerint.

A terv osztályzatába az építészeti feladatrész 40%-os, az egyes társtanszéki feladatok 15­-15%-os arányban számítanak bele. A féléves jegy a terv (85%) és a félévközi teljesítmény (15%-önálló tervezési feladat) súlyozott átlaga alapján alakul.

Budapest, 2021. szeptember 03.

Bartók István DLA

egyetemi docens

tantárgyfelelős

Letöltések:
BMEEPIPS912_IPAR_Komplex_2_Tantargyi_adatlap.pdf (1348 kB)Tantárgy adatlap
FELADAT_Komplex_II_Szerkezeti.pdf (108 kB)2020/2021 ősz feladat
Ütemterv:
1.2021.09.06. hétfő 9.15-14.00  K 397 Munkaközi terv/részlettervek készítése 
2021.09.09. csütörtök 8.15-13.00  K 397 Munkaközi terv/részlettervek készítése 
2.2021.09.13. hétfő 9.15-14.00  K 397 Munkaközi terv/részlettervek készítése 
2021.09.16. csütörtök 8.15-13.00  K 397 Munkaközi terv/részlettervek készítése 
3.2021.09.20. hétfő 9.15-14.00  K 397 Munkaközi terv/részlettervek készítése 
2021.09.23. csütörtök 8.15-13.00  K 397 Önálló tervezési feladat kiadása 
4.2021.09.27. hétfő 9.15-14.00  K 397 Önálló tervezési feladat beadása és bemutatása 
2021.09.30. csütörtök 8.15-13.00  K 397 Munkaközi terv/részlettervek készítése 
5.2021.10.04. hétfő 9.15-14.00  K 397 Munkaközi terv bemutatása 
2021.10.07. csütörtök 8.15-13.00  K 397 Munkaközi terv bemutatása 
6.2021.10.11. hétfő 9.15-14.00  K 397 Tervek végleges feldolgozása 
2021.10.14. csütörtök 8.15-13.00  K 397 Tervek végleges feldolgozása 
7.2021.10.18. hétfő  Vázlattervi hét 
2021.10.21. csütörtök   Vázlattervi hét 
8.2021.10.25. hétfő 9.15-14.00  K 397 Tervek végleges feldolgozása 
2021.10.28. csütörtök 8.15-13.00  K 397 Tervek végleges feldolgozása 
9.2021.11.01. hétfő  Mindenszentek 
2021.11.04. csütörtök 8.15-13.00  K 397 Tervek végleges feldolgozása 
10.2021.11.08. hétfő 9.15-14.00  K 397 Tervek végleges feldolgozása 
2021.11.11 csütörtök 8.15-13.00  K 397 Tervek végleges feldolgozása 
11.2021.11.15. hétfő 9.15-14.00  K 397 Tervek végleges feldolgozása 
2021.11.18. csütörtök 8.15-13.00  K 397 Tervek végleges feldolgozása 
12.2021.11.22. hétfő 9.15-14.00  K 397 Tervek végleges feldolgozása 
2021.11.25. csütörtök 8.15-13.00  K 397 Önálló tervezési feladat kiadása (Pót Zh) 
13.2021.11.29 hétfő 9.15-14.00  K 397 Önálló tervezési feladat beadása és bemutatása (Pót Zh) 
2021.12.04. csütörtök 8.15-13.00  K 397 Tervek végleges feldolgozása 
14.2021.12.06. hétfő  Feldolgozási hét 
2021.12.10. péntek  Féléves terv beadása: 2021. december 10. (péntek) 2359 
15.   
2021.12.10. péntek  Féléves terv pótbeadása: 2021. december 17. (péntek) 2359 
Újabb hírek
Régebbi hírek