Tantárgyak / Komplex tervezés 1M IP

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPM1KX
Előtanulmányok: Tanszéki terv 3.
Követelmények:
Kredit: 10
Heti óraszám: 10
Tárgyfelelős: Bartók István DLA
Oktatók: Bartók István DLA
Fábián Gábor DLA
Nagy Iván DLA
Szabó Dávid DLA
Szécsi Zoltán DLA
Szűcs Gábor DLA
Terbe Rita DLA
Vasáros Zsolt DLA
Árva József DLA
Tárgyleírás:

Tájékoztató a féléves terv elkészítéséhez

A Komplex tervezési kurzus két félévre tagozódik, a Komplex I. keretében a tervet építési engedélyezési terv szinten kell feldolgozni, a Komplex II. alatt a terv részletes műszaki feldolgozására kerül sor. A Komplex I. során célunk egy engedélyezési szintű terv készítése és az ahhoz vezető folyamat több szempontú, a lényegi tartalmi és műszaki-formai elemekre koncentráló modellezése.

A tervezési folyamat a hallgató önálló munkájával, a tanszék által biztosított konzulensek közreműködésével valósul meg. A tervezést konzultáció, nyilvános bemutatás és kritika, továbbá műhelymunka, beszélgetés segíti. A hallgató által választott és feldolgozott, a tanszék által jóváhagyott tervezési program alapján el kell készíteni a létesítmény terveit 1:100-as léptékben és részletezettségben, a hallgató által keresett és választott helyszínre folyamatos társtanszéki konzultációval az alábbiak szerint.

Az osztatlan képzés komplex feladatához képest lényegi különbség az építészeti programalkotásban, illetve az MSc képzés során megtanult ismeretek/készségek alkalmazásában jelentkezhet. Építészeti szempontból a Tervezési szakirányon elvárható szintű, azonban bonyolultabb, több kihívást jelentő feladatot javaslunk választani.

Beadandó/bemutatandó munkarészek:

1.     Koncepcióterv – beépítési javaslat - csak prezentáció

2.     Vázlatterv - csak prezentáció

3.     Féléves terv - prezentáció és beadás


Munkarészek részletezése:

1. Koncepcióterv – beépítési javaslat

A hallgató az általa választott helyszínre a kiadott program alapján elkészíti és nyilvánosan bemutatja a beépítési (helyszínrajzi) tervjavaslatot és az építészeti koncepciót. A feladatrész tartalma a következő:

1.0 Program bemutatása: a tervezendő létesítmény megnevezése, főbb funkcióinak ismertetése, funkcióséma készítése.

1.1 Helyszín bemutatása – a hallgató által választott helyszínről fotók, továbbá helyszínrajz bemutatása, ábrázolva és kommentálva a beépítésre vonatkozó előírásokkal.

1.2 A választott feladathoz/helyszínhez kapcsolódó min. 3 előkép rövid ismertetése / pontos adatokkal, hely, funkció, tervező, építés/tervezés éve, méret, relevancia, stb.

1.3 Helyszínrajz 1:1000 vagy 1:500 léptéknek megfelelő részletezettséggel:

a./ a létesítmény(ek) elhelyezését

b./ a külső teher- és személyforgalom megoldását az útvonalak, várakozók, rakodók jelölésével, a telek feltárásának és közúti, külső kapcsolatainak javaslatával

c./ a járulékos építmények elhelyezését

d./ a bejáratok jelölését

e./ a telek tájolását, az uralkodó szélirányt

f./ a bővítés és meglévő épülethez történő csatlakoztatás esetén a kapcsolódás lehetőségét

g./ telekmegosztás esetén a tervezett telekhatárokat

h./ a telekre vonatkozó beépítési előírásokat, valamint a tervezett épület ezen paramétereit összehasonlító táblázat formájában a helyszínrajzon.

1.4 Diszpozíciós alaprajz (lehet a helyszínrajzzal együtt is) – a tervezett épület földszinti alaprajzát jelöli a főbb helyiségek alaprajzi kontúrjával, pillérháló jelzésével vagy a tervezett szerkezetre való utalással és/vagy a megértéshez szükséges funkcióséma/folyamatábra ábrázolásával.

1.5 Tömegvázlatok, látványtervek  – a tervezett épület, építészeti beavatkozás vázlatos megjelenítése madártávlatból vagy fotómontázsként, látványtervként.

1.6 Modell – a helyszínrajzzal lehetőleg azonos léptékben készüljön, tüntesse fel a közvetlen környezetet és a terep lejtési viszonyait is.

 

2. Vázlatterv

A beépítési javaslatok bírálata és korrekciója után hallgató elkészíti és nyilvánosan bemutatja a tervezett létesítmény vázlattervét az alábbiak szerint:

2.0 Tervezési programot: a koncepciótervhez képest amennyibe változott, ha nem, akkor is röviden be kell mutatni!

2.1 Helyszínrajz 1:500 léptéknek megfelelően részletezve, amely tartalmazza:

a./ telekhatárokat, kerítéseket, kapukat, bejáratokat, parkolókat

b./ lejtős terepen a rétegvonalakat, a rendezett terep megjelenítését, fontosabb szintmagasságokat

c./ a csatlakozó külső- és belső úthálózatot

d./ égtájat és uralkodó szélirányt

e./ a telekre tervezett épületeket, építményeket és megnevezésüket a főbb kitűzési méreteikkel és szintadataikkal együtt

f./ az utak, térburkolatok, zöldterületek jelölését, megnevezését, lejtős terep esetén főbb szintadataikat

g./ párkány- és gerincmagasságot, szintek számát

h./ a közművek nyomvonalát (telken kívül és belül is)

i./ a közlekedési-, szállítási-, közúti-és személyforgalmat jól elkülönülő jelöléssel

j./ a bővítés esetleges lehetőségét.

2.2 Alaprajzok 1:200 léptéknek megfelelő részletezettséggel valamennyi szintről az alábbiak szerint:

a./ égtáj és szélirány jelölése

b./ a főbb méretek megadása (külső méretek, traktusmélységek, pillér-raszter mérete, szintadatok, stb.)

c./ ajtók, ablakok, bejáratok jelölése

d./ állandó berendezési tárgyak valamint a megértéshez szükséges berendezések ábrázolása

e./ a helyiségek megnevezése és alaprajzi mérete

f./ belső személy-, teher- és gazdasági forgalom jelölése.

2.3 Metszetek 1:200 léptéknek megfelelően részletezve az alaprajzoknak megfelelő kidolgozásban a megértéshez szükséges számban – legalább 2 egymásra merőleges síkkal felvett metszet szükséges, ajánlott a lépcsőn keresztül, amennyiben többszintes az épület. Tartalmilag az alábbiak szerint kell kidolgozni:

a./ tartó-és térelhatároló szerkezetek ábrázolása szükséges

b./ jellemző magassági méreteket meg kell adni

c./ alkalmazott szerkezeteket és anyagokat meg kell nevezni.

2.4 Homlokzatok 1:200 léptéknek megfelelően részletezve a létesítmény legalább két, meghatározó oldaláról.

2.5 Modell – a helyszínrajzzal lehetőleg azonos léptékben készüljön, tüntesse fel a közvetlen környezetet és a terep lejtési viszonyait is.

2.6 FIGYELEM: a vázlattervi szakaszban a szakági tanszékek felé is le kell adni bizonyos munkarészeket, ezek tartalmáról és a beadás időpontjáról az adott tanszék honlapján  kell tájékozódni!
 

3. Féléves terv

Bemutatott és jóváhagyott vázlatterv alapján hallgató elkészíti a féléves tervet, amely az építészeti munkarészeken túl a társtanszéki (tartószerkezeti, épületszerkezeti, épületgépészeti és építés-kivitelezési) feladatrészekből áll. Az építész tervanyag részletes tartalma a következő:

3.1 Helyszínrajz 1:500 léptékben, tartalma 2.1 szerinti

3.2 Alaprajzok 1:100 léptékben a konzulenssel egyeztetve, tartalma a 2.2 szerinti, azon kívül az alábbiak szerinti:

a./ a főbb méreteken túl az egyes helyiségek méreteit megadó kótákat is tartalmazza;

b./ az ajtókat nyitási iránnyal, az ablakokat osztással együtt tartalmazza,

c./ a funkcióhoz szükséges bútorozást jelölni kell,

d./ a helyiségek megnevezését, méretét és burkolatát is meg kell adni,

e./ a közvetlen környezetet szintén ábrázolni kell.

3.3 Metszetek 1:100 léptékben, a teljes terv megértéséhez szükséges számban, tartalmazzák:

a./ a jellemző magassági méreteket, továbbá a szerkezet alaprajzi/raszter méreteit

b./ szintmagasságokat

c./ a szerkezetek, anyagok megnevezését, rétegrendeket

d./ a fontosabb, nagyobb helyigényű épületgépészeti berendezéseket.

3.4 Homlokzatok 1:100 léptékben az összes eltérő homlokzatról.

3.5 Látványtervek tetszőleges technikával, az épület külső tömegét legalább két nézőpontból bemutatva, a környezet ábrázolásával.

3.6 Műleírások – az egyes konzultáló tanszékek előírásainak megfelelően a következő fejezetekre bontva:

a./ Építészeti műleírás, tartalmazza: a terv koncepcióját, a létesítmény és az egyes épületeinek, épületrészeinek rendeltetését, befogadóképességét, környezeti kapcsolatait-illeszkedését. Utalni kell a bővítés lehetőségére, ismertetni kell a tereprendezés és parkosítás javaslatát, az épületet alaprajzi kialakítását (funkció), az épület(ek) tartószerkezeti rendszerét (szerkezet), továbbá az építészeti kialakítás, homlokzatképzés és tömegformálás főbb indokait, ezen kívül a szükséges szakági műleírások (a konzultáló tanszékek előírásainak megfelelően):

b./ Épületszerkezeti műleírás + kötelező munkarészek a tanszékkel egyeztetve/a feladatkiírás szerint;

c./ Tartószerkezeti műleírás + kötelező munkarészek a tanszékkel egyeztetve/a feladatkiírás szerint;

d./ Épületgépészeti műleírás + kötelező munkarészek a tanszékkel egyeztetve/a feladatkiírás szerint;

e./ Építéskivitelezési műleírás + kötelező munkarészek a tanszékkel egyeztetve/a feladatkiírás szerint.

 

Önállóan készítendő tervfeladat

A képesség típusú kompetencia komplex értékelési módja önállóan készítendő tervfeladat formájában, egy alkalommal a félév során. A tervfeladat témája alapvetően a tervezői készségek önálló gyakorlására, a megszerzett ismeretek alkalmazására fókuszál, így a helyzet- és probléma felismerést, valamint az arra adható építészeti válasz minőségét helyezi a középpontba. A feladatot a tantárgy­felelős dolgozza ki, tartalmát, követelményeit, elkészítési körülményeit és a ráfordítható időtartamot is meg­határozva. Az önállóan készítendő feladatot nyilvános prezentáción kell bemutatni, szóbeli értékelést követően ötfokozatú skálán kerül értékelésre.

Egyéb előírások, a félévi tanulmányi munka elismerésének feltételei:

A./ Alaki, formai követelmények: valamennyi munkarész tetszőleges technikával készíthető. A félévközi bemutatások alkalmával ppt. és/vagy pdf formátumot kell csak beadni és bemutatni. A féléves tervlapok ajánlottan A/3-A/2-A/1, kivételes esetben A/0 vagy egyedi méretben készüljenek, vagy akkorára hajtott lapon adhatók be. A dokumentációkat a tervlap méretének megfelelő, tartalomjegyzékkel ellátott, tartós, könnyen kezelhető borítóban kell beadni.

B./ A gyakorlatokon való részvétel kötelező, csak az aktív munkával töltött gyakorlat számít jelenlétnek. A tervezési gyakorlati órák a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint az ezt kiegészítő kari határozatok értelmében nem pótolható rajztermi gyakorlatnak tekintendők.

C./ A féléves tervfeladatot az ütemtervnek megfelelően a megjelölt határidőre – a készültségi foktól függetlenül – be kell adni.

D./ Az önálló tervezési feladat legalább elégséges szintű eredménye.

E./ Tervbeadás a kari rendelkezés és a mellékelt ütemterv szerint.

A terv osztályzatába az építészeti feladatrész 60%-os, az egyes társtanszéki feladatok 10­-10%-os arányban számítanak bele. A féléves jegy a terv (85%) és a félévközi teljesítmény (15%-önálló tervezési feladat) súlyozott átlaga alapján alakul.

Budapest, 2021. szeptember 03.

Bartók István DLA
egyetemi docens
tantárgyfelelős
Letöltések:
BMEEPIPM1KX_IPAR_Komplex1_MSc_Tantargyi_adatlap.pdf (685 kB)Tantárgy adatlap
Ütemterv:
1.2020. február 10. hétfő 09:15-14:00  Bevezető előadás(ok) 
2020. február 13. csütörtök 08:15-13:00  Bevezető előadás(ok)/Zirc helyszínbejárás 
2.2020. február 17. hétfő 09:15-14:00  Bevezető előadás(ok) 
2020. február 20. csütörtök 08:15-13:00  Bevezető előadás(ok) 
3.2020. február 24. hétfő 09:15-14:00  Önálló tervezési feladat kiadása 
2020. február 27. csütörtök 08:15-13:00  Koncepcióterv készítése 
4.2020. március 02. hétfő 09:15-14:00  Önálló tervezési feladat prezentációja 
2020. március 05. csütörtök 08:15-13:00  Koncepcióterv készítése  
5.2020. március 09. hétfő 09:15-14:00  Koncepcióterv prezentáció és értékelés 
2020. március 12. csütörtök 08:15-13:00  Koncepcióterv prezentáció és értékelés 
6.2020. március 16. hétfő 09:15-14:00  Tavaszi szünet 
2020. március 19. csütörtök 08:15-13:00  Tavaszi szünet 
7.2020. március 23. hétfő 09:15-14:00  Vázlattervi hét 
2020. március 26. csütörtök 08:15-13:00  Vázlattervi hét 
8.2020. március 30. hétfő 09:15-14:00  Vázlatterv készítése 
2020. április 02. csütörtök 08:15-13:00  Vázlatterv készítése 
9.2020. április 06. hétfő 09:15-14:00  Vázlatterv prezentáció és értékelés 
2020. április 09. csütörtök 08:15-13:00  Vázlatterv prezentáció és értékelés 
10.2020. április 13. hétfő 09:15-14:00  Húsvét hétfő - szünet 
2020. április 16. csütörtök 08:15-13:00  Féléves terv készítése  
11.2020. április 20. hétfő 09:15-14:00  Vázlatterv pótprezentáció és értékelés 
2020. április 23. csütörtök 08:15-13:00  Féléves terv készítése  
12.2020. április 27. hétfő 09:15-14:00  Féléves terv készítése  
2020. április 30. csütörtök 08:15-13:00  Féléves terv készítése 
13.2020. május 04. hétfő 09:15-14:00  Féléves terv készítése 
2020. május 07. csütörtök 08:15-13:00  Féléves terv készítése//Önálló tervezési feladat beadása/pótlás 
14.2020. május 11. hétfő 09:15-14:00  Feldolgozási hét 
2020. május 14. csütörtök 08:15-13:00  Feldolgozási hét 
15.2020. május 22. péntek  Féléves terv beadása 12:00-ig  
2020. május 29. péntek  Féléves terv pótbeadása 12:00-ig/különeljárási díjjal  
Újabb hírek
Régebbi hírek