Tantárgyak / Tanszéki gyakorlat 1.

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPM1TG
Előtanulmányok: Tanszéki terv 3.
Követelmények:
Kredit: 6
Heti óraszám: 6
Tárgyfelelős: Bartók István DLA
Oktatók: Bartók István DLA
Vasáros Zsolt DLA
Tárgyleírás:

MSc Komplex 1.-Tanszéki gyakorlat 1. / 2019-2020/2 félév

Módosított feladatkiírás

Az ’MSc Komplex tervezés 1’ tantárggyal párhuzamosan felvehető gyakorlati tantárgy. A koncepció szerint a gyakorlat keretében a Komplex tervhez kapcsolódó specifikus, az adott tervezési folyamathoz kapcsolódó, azt segítő, de önmagában is értelmezhető munkarész kell készüljön. A pontos tartalmát és az elvárásokat a tanszékek, illetve a tantárgy konzultálásába bevont oktatók határozzák meg az adott félévi komplex tervezési feladatokhoz illeszkedően, de az általános célkitűzésekkel összhangban.

A feladat elmélyülhet a tervezés valamely, már a komplex követelményeken túlmutató részterületének feltárásán, ugyanakkor lehet elemző-analizáló jellegű, amely tanulmánnyal, illetve kutatási karakterű, tudományos igényű dokumentációval zárul. Elképzelhető, hogy a Tanszéki gyakorlat 1. kapcsán kidolgozott munkarész a következő félévben továbbgondolásra kerül, de új típusú és/vagy tartalmú feladat is választható. Mindkét félév kapcsán a feladatok tekintetében az életszerűség szem előtt tartása mellett az egy-egy félév alatt elvárható és egyetemi szintű eredményt kell megcélozni.

A konzultációk és a szakirodalmi feldolgozás (a TVSZ vonatkozó szabályainak betartása mellett) személyes oktatói konzultáció segítségével a hallgató önálló kutatómunkával készíti.

 

oktatási hét

tematika - ütemezés

1-8.

egyeztetés a konzulenssel a témáról, irodalomjegyzék/példák összeállítása

9.

téma lehatárolása, absztrakt beadása, jóváhagyása

10-13.

alátámasztó munkarészek készítése, tanulmányírás, szerkesztés

14.

feldolgozási hét: tanulmány véglegesítése

15.

véghatáridő

16.

póthatáridő / skype vagy online prezentáció a vizsgaidőszakban

A félév során a hallgatók önálló munkával készítik el a tanulmányt. A félév végén az elkészült tanulmányokat prezentációra alkalmas szerkesztett változatát skype vagy más on-line konferencián ismertetik hallgatók.          

Követelmények:

a.) 9. hét:                    absztrakt beadása emailen konzulensnek és tantárgyfelelősnek (min. 1500 - max. 2000 karakter szóközök nélkül, ábrákkal webes vagy más forrásmegjelöléssel), jóváhagyás a 9. héten (.word/.rtf és .pdf formátumban)

b.) 15. hét:                       véghatáridő - a kész tanulmány leadása, elvárt terjedelem min. 20.000 karakter (szóközök nélkül) szöveges megfogalmazás + mellékletek, vázlatok, kimutatások (.word/.rtf és .pdf formátumban)

c.) vizsgaidőszak 2. hete:  prezentáció - tanszéki zárókonferencián az eredmények prezentálása 5-10 perc előadás + 5 perc vita terjedelemben (.ppt/.pptx formátumban)

Pótlási lehetőségek:                         

a.) 10. hét:                         részteljesítés – pótlása: 10. hét végén

b.) 16. hét:                         véghatáridő – pótlása: 16. hét péntek 12:00 óra

 

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

 

A tanszéki témaválasztékhoz kiírtak, továbbá a témavezető ajánlása alapján témánként külön meghirdetve, illetve egyéni összeállítás a kutatás során.

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítmény értékelése:

1. Féléves elemzés/kutatás félév közbeni értékelése: a tantárgy teljesítése során tanúsított tervezői készségeket és képességeket, a megszerzett kompetenciát komplex módon, a félév végén beadandó kutatási dokumentáció alapján értékeljük, amelynek félév közben beadandó feladatrészei is vannak. A félév során egy alkalommal kerül prezentálásra a munkarész, elsősorban a témafelvetést és a tartalmi előkészítettséget értékeljük. Ahol nem megfelelő a prezentáció elvárható minősége, illetve tartalma, ott pótprezentáció szükséges.

B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítmény értékelése:

1. Féléves elemzés/kutatás félév végi értékelése: a féléves feladatot a Komplex tervhez kapcsolódóan nyilvános, on-line prezentáción kell bemutatni, az értékelés szóbeli, 1-5 érdemjeggyel zárul.

A. A félév végi jegy megszerzésének feltétele, hogy a tanszék elfogadja a szorgalmi időszakban teljesített részfeladatot.

B. Az egyes félévközi teljesítmény értékelésekhez egyenkénti minimumkövetelmény tartozik, ezért egyenként pótolhatók.

C. A közbenső részfeladat/prezentáció a Tanszék által meghatározott időpontig pótolható (egy hét), nagyobb mértékű elmaradás esetén hosszabb haladékot csak a tanszékvezető adhat, a szankcionálásáról is a tanszékvezető dönt.

D. A legalább elégséges szintet el nem érő, közbenső feladatrészt a hallgató köteles megismételni.

E. A nem határidőben teljesített vagy sikertelensége miatt megismételt feladatbeadás esetén különeljárási díjat kell fizetni.

F. A fent megadott terjedelmi minimumokba a táblázatok, ábrák, fotók, a lábjegyzetek és a bibliográfia nem tartoznak bele! A borítón fel kell tüntetni a tanulmány címét, a hallgató nevét, a beadás idejét és a konzulens nevét.

G. A tanulmány félév végi beadásával a hallgató tudomásul veszi, hogy amennyiben bizonyítható, hogy a dolgozatot nem maga készítette vagy a dolgozattal kapcsolatban szerzői jogsértés ténye merül fel, a Tanszék megtagadja annak befogadását és értékelését! Bármely forrásból származó szöveges vagy képi források pontos webes vagy nyomtatott helyét meg kell adni. Képek, ábrák esetében azok alatt képaláírásban vagy képjegyzékben, a szöveges tartalmak esetében láb- vagy végjegyzetek formájában. Hosszabb átvett szövegek esetében azokat egyértelműen jelölni kell és forrásukat meg kell adni! A tanulmánynak javarészt saját írásműnek kell lennie, az abban megfogalmazott állításoknak, leíró-elemző szövegeknek saját gondolatokat kell közölniük!

2020. március 27.

 

 

Prof. Vasáros Zsolt DLA sk.

tanszékvezető egyetemi tanár, tantárgyfelelős

Letöltések:
BMEEPIPM1TG_Tanszeki_gyakorlat_1_Tantargyi_adatlap.pdf (626 kB)Tantárgy adatlap
Tanszéki gyakorlat 1_2019_2020_2.pdf (177 kB)TEMATIKA/UTEMTERV
Ütemterv:
1.   
   
2.   
   
3.   
   
4.   
   
5.   
   
6.   
   
7.   
   
8.   
   
9.   
   
10.   
   
11.   
   
12.   
   
13.   
   
14.   
   
15.   
   
Újabb hírek
Régebbi hírek