Tantárgyak / Tanszéki gyakorlat 2.

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPM2TG
Előtanulmányok: BMEEPIPM1KX
Követelmények:
Kredit: 6
Heti óraszám: 6
Tárgyfelelős: Bartók István DLA
Oktatók: Bartók István DLA
Vasáros Zsolt DLA
Tárgyleírás:

Tanszéki gyakorlat 2. / 2020-2021/1 félév feladatkiírás

A Komplex tervezés 2 tantárggyal párhuzamosan felvehető gyakorlati tantárgy. A koncepció szerint a gyakorlat keretében a Komplex 2. tervhez kapcsolódó specifikus, az adott tervezési folyamathoz kapcsolódó, azt segítő, de önmagában is értelmezhető munkarész kell készüljön. A pontos tartalmát és az elvárásokat a tanszékek, illetve a tantárgy konzultálásába bevont oktatók határozzák meg az adott félévi komplex tervezési feladatokhoz illeszkedően, de az általános célkitűzésekkel összhangban. A feladat elmélyülhet a tervezés valamely, már a komplex követelményeken túlmutató részterületének feltárásán, ugyanakkor lehet elemző-analizáló jellegű, amely tanulmánnyal, illetve kutatási karakterű, tudományos igényű dokumentációval zárul. Elképzelhető, hogy a Komplex tervezés 1./Tanszéki gyakorlat 1. kapcsán kidolgozott munkarész továbbgondolásra kerül, de új típusú és/vagy tartalmú feladat is választható. Mindkét félév kapcsán a feladatok tekintetében az életszerűség szem előtt tartása mellett az egy-egy félév alatt elvárható és egyetemi szintű eredményt kell megcélozni.

A konzultációk és a szakirodalmi feldolgozás (a TVSZ vonatkozó szabályainak betartása mellett) személyes oktatói konzultáció segítségével a hallgató önálló kutatómunkával készíti.

 

oktatási hét

tematika - ütemezés

1-2.

egyeztetés a konzulenssel a témáról, irodalomjegyzék/példák összeállítása

3.

téma lehatárolása, absztrakt beadása, jóváhagyása

4-7.

további anyaggyűjtés, kutatási vázlat-koncepció

8.

bővített vázlat, részhatáridő, tanszéki prezentáció

9-12.

alátámasztó munkarészek készítése, tanulmányírás, szerkesztés

13-14.

tanulmány véglegesítése

14.

véghatáridő

15.

póthatáridő / prezentáció

 

A félév során a hallgatók önálló munkával készítik el a tanulmányt. A félév végén az elkészült tanulmányokat prezentációra alkalmas szerkesztett változatát közös, nyilvános konferencián ismertetik hallgatók.

                              

Követelmények:

a.) 3. hét:                                 absztrakt beadása emailen konzulensnek és tantárgyfelelősnek (min. 1500 - max. 2000 karakter szóközök nélkül, ábrákkal webes vagy más forrásmegjelöléssel), jóváhagyás a 4. héten (.word/.rtf és .pdf formátumban)

b.) 8. hét:                                    részteljesítés - bővített vázlat készítése és prezentációja a kutatás célkitűzéseinek világos lehatárolása, szakirodalmi, esettanulmányokon, stb. alapuló apparátus áttekinthető rendszerezése (.ppt/.pptx és .pdf formátumban) – tanulmány formájában NEM KELL beadni!

c.) 14. hét:                                  véghatáridő - a kész tanulmány leadása, elvárt terjedelem min. 20.000 karakter (szóközök nélkül) szöveges megfogalmazás + mellékletek, vázlatok, kimutatások (.word/.rtf és .pdf formátumban)

d.) 15. hét:                                  prezentáció - tanszéki zárókonferencián az eredmények prezentálása 5-10 perc előadás + 5 perc vita terjedelemben (.ppt/.pptx formátumban)

 

Pótlási lehetőségek:                         

a.) 8. hét:                                      részteljesítés – pótlása: 9. hét végén

b.) 14. hét:                                    véghatáridő – pótlása: 15. hét péntek 12:00 óra

 

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

 

A tanszéki témaválasztékhoz kiírtak, továbbá a témavezető ajánlása alapján témánként külön meghirdetve, illetve egyéni összeállítás a kutatás során.

 

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítmény értékelése:

1. Féléves elemzés/kutatás félév közbeni értékelése: a tantárgy teljesítése során tanúsított tervezői készségeket és képességeket, a megszerzett kompetenciát komplex módon, a félév végén beadandó kutatási dokumentáció alapján értékeljük, amelynek félév közben beadandó feladatrészei is vannak. A félév során egy alkalommal kerül prezentálásra a munkarész, elsősorban a témafelvetést és a tartalmi előkészítettséget értékeljük. Ahol nem megfelelő a prezentáció elvárható minősége, illetve tartalma, ott pótprezentáció szükséges.

 

 

B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítmény értékelése:

1. Féléves elemzés/kutatás félév végi értékelése: a féléves feladatot a Komplex tervhez kapcsolódóan nyilvános prezentáción kell bemutatni, az értékelés szóbeli, 1-5 érdemjeggyel zárul.

A. A félév végi jegy megszerzésének feltétele, hogy a tanszék elfogadja a szorgalmi időszakban teljesített részfeladatok mindegyikét.

B. Az egyes félévközi teljesítmény értékelésekhez egyenkénti minimumkövetelmény tartozik, ezért egyenként pótolhatók.

C. A közbenső részfeladat/prezentáció a Tanszék által meghatározott időpontig pótolható (egy hét), nagyobb mértékű elmaradás esetén hosszabb haladékot csak a tanszékvezető adhat, a szankcionálásáról is a tanszékvezető dönt.

D. A legalább elégséges szintet el nem érő, közbenső feladatrészt a hallgató köteles megismételni.

E. A nem határidőben teljesített vagy sikertelensége miatt megismételt feladatbeadás esetén különeljárási díjat kell fizetni.

F. A fent megadott terjedelmi minimumokba a táblázatok, ábrák, fotók, a lábjegyzetek és a bibliográfia nem tartoznak bele! A borítón fel kell tüntetni a tanulmány címét, a hallgató nevét, a beadás idejét és a konzulens nevét.

G. A tanulmány félév végi beadásával a hallgató tudomásul veszi, hogy amennyiben bizonyítható, hogy a dolgozatot nem maga készítette vagy a dolgozattal kapcsolatban szerzői jogsértés ténye merül fel, a Tanszék megtagadja annak befogadását és értékelését! Bármely forrásból származó szöveges vagy képi források pontos webes vagy nyomtatott helyét meg kell adni. Képek, ábrák esetében azok alatt képaláírásban vagy képjegyzékben, a szöveges tartalmak esetében láb- vagy végjegyzetek formájában. Hosszabb átvett szövegek esetében azokat egyértelműen jelölni kell és forrásukat meg kell adni! A tanulmánynak javarészt saját írásműnek kell lennie, az abban megfogalmazott állításoknak, leíró-elemző szövegeknek saját gondolatokat kell közölniük!

 

2020. szeptember 6.

Vasáros Zsolt DLA sk.

tanszékvezető egyetemi tanár, tantárgyfelelős


Letöltések:
BMEEPIPM2TG_Tanszeki_gyakorlat_2_Tantargyi_adatlap.pdf (627 kB)Tantárgy adatlap
Tanszéki gyakorlat 2_2020_2021_1_IPAR.pdf (173 kB)2020/2021 ősz feladat
Ütemterv:
1.hét  egyeztetés a konzulenssel a témáról, irodalomjegyzék/példák összeállítása 
   
2.hét  egyeztetés a konzulenssel a témáról, irodalomjegyzék/példák összeállítása 
   
3.hét  téma lehatárolása, absztrakt beadása, jóváhagyása 
   
4.hét  további anyaggyűjtés, kutatási vázlat-koncepció 
   
5.hét  további anyaggyűjtés, kutatási vázlat-koncepció 
   
6.hét  további anyaggyűjtés, kutatási vázlat-koncepció 
   
7.hét  Vázlattervi hét 
   
8.hét  bővített vázlat, részhatáridő, tanszéki prezentáció 
   
9.hét  tanszéki pótprezentáció 
   
10.hét  alátámasztó munkarészek készítése, tanulmányírás, szerkesztés 
   
11.hét  alátámasztó munkarészek készítése, tanulmányírás, szerkesztés 
   
12.hét  alátámasztó munkarészek készítése, tanulmányírás, szerkesztés 
   
13.hét  tanulmány véglegesítése 
   
14.hét  Feldolgozási hét 
   
15.   
   
Újabb hírek
Régebbi hírek