Courses / Diplomatervezés

Course data
Code: BMEEPIPSD02, BMEEPIPTD02, BMEEPIPTD03, BMEEPIPMD01
Course requirements:
Final requirements:
Credits: 26
Time:
Coursemaster: Szécsi Zoltán DLA
Instructors: Bartók István DLA
Fábián Gábor DLA
Nagy Iván DLA
Péterffy Miklós
Szabó Dávid DLA
Szécsi Zoltán DLA
Terbe Rita DLA
Valkai Csaba DLA
Vasáros Zsolt DLA
Árva József DLA
Description: A hatályos DIPLOMASZABÁLYZAT elérhető:

https://epitesz.bme.hu//files/doc/DU2021/OsztMSc_dipl_szab.pdf

A tárgy célja, hogy a hallgató képzettségét és az MSc szintű diploma megszerzésére való alkalmasságát elbírálhatóvá tegye. A tervezési feladat elkezdése előtt a hallgató, közös megállapodás alapján konzulenst választ. A tervezési feladatot –beleértve a nagyságrendet, a rendeltetést és a  helyszínválasztást- a Tanszék hirdeti meg, témával és helyszínnel. A hallgató a meghirdetett témák és helyszínek közül választ, de élhet saját téma- és helyszínválasztással is, a Diplomaszabályzatban foglaltak szerint (rögzített tartalmi és formai előírások alapján, határidőre elkészítendő előterjesztéssel, tanszékvezetői jóváhagyással). Mivel a tárgy célja az egyéni felkészültség lemérése, ezért ebben a végső  kurzusban a konzultációk szerepe kisebb, mint általában a tervezési tárgyaknál. A féléves munkát vázlatterv tagolja két részre. A vázlatterv tartalma a terv m1:200 léptékű feldolgozása, a helyszín bemutatásával, helyszínrajzzal, alaprajzokkal, metszetekkel, homlokzatokkal, tömegmodellel, írásban rögzített, végleges tervezési programmal (helyiséglista, négyzetméterekkel), valamint az ugyancsak írásban rögzített építészeti koncepció ismertetésével. A vázlatterv elbírálása a tanszék vezető oktatóiból összeállított Bizottság előtt történik. A Bizottság a vázlatterveket három kategória szerint értékelik. „A” minősítést kap az a terv, amely jelent s változtatások nélkül folytatható. „B” minősítést kap az a terv, amelyben a bizottság változtatásokat javasol, ezért a pótvázlatterv időpontjában azt újra be kell mutatni. „C” minősítést kap az a terv, amely készültségi foka, vagy minőségi hiányosságai miatt nem folytatható.
A „B” minősítésű tervek a vázlatterv időpontja utáni 2. héten sorra kerülő  pótvázlatterv időpontjában újra a Bizottság elé kerülnek, ahol „A”, vagy „C” minősítést kaphatnak a vázlattervnél leírtak szerint. A sikeres vázlattervi védéssel egyidejűleg a hallgató közli a Bizottsággal, hogy a védésére melyik szakágát kívánja kidolgozni, döntése rövid indoklásával. A jóváhagyott vázlatterveket a félév második szakaszában a hallgató a konzulense által megjelölt léptékben és tartalommal, valamint a szakági konzulensek által kijelölt szakági munkarészekkel együtt fejleszti végleges tervvé.
A műszaki tervek és a szakági munkarészek beadása a szorgalmi időszak utolsó napján történik. A pótlás végső határideje a pótlási hét utolsó napja. A hallgató a leadott tervére és annak szakági munkarészeire a diplomaterv félévet lezáró érdemjegyet kap.
A Diplomavédésre bocsátandó diplomatervek (építész tablók és a kiemelt szakági munkarész) végleges beadására a kari munkarend szerint meghirdetett diplomavédési időszak kezdete előtt egy héttel kerül sor. A tanszék –a színvonal megőrzésének érdekében- a beadás után is letilthatja a terv Diplomabizottság elé kerülését, ha azt akár tartalmilag, akár formailag erre alkalmatlannak tartja. A tanszék a védésre alkalmas tervek elbírálására a szakma legjobbjai közül külső  opponenseket kér fel. A védés a Kari Tanács által jóváhagyott Diplomabizottságok előtt történik.
Schedule:
1.2024. február 20. kedd 9.00- Tanszéki Könyvtár Diplomafélév indító tájékoztató 
   
2.2024. február 29. csütörtök e-mail küldés (a Tanszékvezetőnek címezve!) A nem tanszéki Diplomatervek téma- és helyszínválasztásának tanszéki bemutatása 
  és elfogadtatása (Tanszékvezetővel!) 
3.2024. március 27. szerda 9.00- Tanszéki Könyvtár Diploma vázlattervek prezentációja, 
 (TEAMS-feltöltés: 03. 26. 23:59!) külön meghirdetett időbeosztás szerint 
4.2024. április 16. kedd 9.00- Tanszéki Könyvtár Diploma vázlatterv prezentációja - PÓTLÁS!  
 (TEAMS-feltöltés: 05.15.23:59!) külön meghirdetett időbeosztás szerint  
5.2024. május 24. péntek 23.59 TEAMS! Diploma féléves tervek beadása 
   
6.2024. május 31. péntek 23.59 TEAMS! Diploma féléves tervek beadása - PÓTLÁS! 
   
7.2024. június 21. péntek 12.00 Tanszéki Könyvtár! Nyomtatott BSc-Diplomatervek leadása védésre 
(BSc!) TEAMS feltöltés 23.59!  
8.2024. június 28 - július 04. (BSc!)  Záróvizsga időszak _BSc(BSc) BSc Záróvizsgák: június 28 - július 02. 
péntek - csütörtök  BSc Diplomavédések (külön meghirdetett beosztás szerint): július 02. - 04.  
9.2024. június 17. hétfő 12.00 Tanszéki Könyvtár Nyomtatott Diplomatervek leadása védésre  
  (TEAMS feltöltés: 23:59!) (Osztatlan és MSc képzések!) 
10.2024. június 24. - július 04. Diplomavédések  Diplomavédések (külön meghirdetett beosztás szerint!) 
hétfő - csütörtök   (Osztatlan és MSc képzések!) 
11.   
   
12.   
   
13.   
   
14.   
   
15.   
   
Downloads
9_2017_dekani_utasitas_diplomaterv_szakagi_kovetelmenyei_veg_0922.pdf (362 kB)HATÁLYOS_szakági munkarészek
News
2023. 09. 11. 10:39
DIPLOMÁZÓINK FIGYELMÉBE!!!!
Kedves Diplomázó Kollégák, az előzetes menetrendünk szerint holnap, azaz 2023. szeptember 12-én, kedden tartjuk meg szokásos félévindító tájékoztatónkat (2023-2024. I. ŐSZ!). A kezdési időpont délelőtt 9.00 óra, a helyszín a tanszéki Könyvtár. Minden érintett megjelenésére feltétlenül számítunk (BSc, MSc és Osztatlan képzések egyaránt!). A tájékoztatón áttekintjük a féléves munkarendet, a tárgy sikeres teljesítéséhez szükséges adminisztratív tennivalóinkat, és általános tájékoztatót adunk az előttünk álló feladatokról, azok ütemezéséről, a Diplomavédések rendjéről, és választ adunk a mind ezekkel kapcsolatban felmerülő kérdésekre! Szeretettel várjuk tehát a csapatot, holnap délelőtt!
2023. 04. 04. 16:06
IDŐPONTVÁLTOZÁS!!!!!!!

EXPLORATÍV DIPLOMA_2022-2023 II. (TAVASZ) Tisztelt Diplomázók! A soron következő Diploma Vázlattervi Prezentációk időpontja megváltozik! Az Építőművészeti Specializáció tanszékeivel (Közép és Lakó tanszékek) összhangban az új időpontot 2023. április 19. szerdára tűzzük ki. Helyszín a tanszéki Könyvtár, a kezdési időpont reggel 9.00 óra. A beosztást később tesszük közzé, ugyanitt! Kérek mindenkit, hogy munkáját ennek figyelembe vételével szervezze a továbbiakban! Köszönjük az együttműködést!

Dear International Students, the date of the forthcoming Diploma Preliminary Design Presentations is postponed! In accordance with the joint Departments of the Architectural Specialization  the new schedule is 19.04.2023. Wednesday. The order of the presentations is due for publishing herein soon! You are kindly asked to follow this rescheduled date! Thank you for your cooperation!

2022. 09. 12. 18:59
DIPLOMÁZÓ HALLGATÓINK FIGYELMÉBE (BSc, MSc, Osztatlan Mesterképzés)!
Az éves munkamentünkben rögzítettek szerint holnap, azaz szeptember 13-án, kedden megtartjuk a rendes féléves tárgyindító tájékoztatónkat. Helye a tanszéki Könyvtár, a kezdési időpontja délelőtt kilenc óra. Minden érintett megjelenésére számítunk! A tájékoztató keretében áttekintjük a félév sikeres teljesítéséhez szükséges általános és tantárgy specifikus teendőinket. A tájékoztató várható időtartama mintegy hatvan perc.
2022. 02. 17. 07:14
DIPLOMÁZÓ HALLGATÓINK FIGYELMÉBE (Osztatlan Mesterképzés, MSc és BSc képzések)!

A jövő héten kedden, február 22-én megtartjuk szokásos félévindító tájékoztatónkat.
Helyszín a tanszéki Könyvtár, a kezdési időpont reggel 9.00 óra.
Ismertetjük a félév menetrendjét, áttekintjük a tárgy sikeres teljesítéséhez szükséges tennivalókat. Egyebek mellett tájékoztatást adunk a diplomatervekkel kapcsolatos kari és tanszéki elvárásokról, a féléves tervfeladat és a védésre bocsátandó diplomtablók leadásának a rendjéről, valamint a diplomavédések menetéről is.

Minden érintett megjelenésére számítunk!
2022. 01. 26. 14:24
Kedves Jelöltek!
Az előzetesen közölt menetrendünk szerint e hét második felében lezajlanak a DIPLOMAVÉSEINK!
A védések helyszíne megváltozott, és időközben ketten lejelentkeztek a listánkról. A frissítéseket a csatolt mellékletben közzéteszem, tájékoztatásul! Kérek minden érintettet, hogy az abban foglaltak szerint folytassa a készülődést!
A védések elé néhány tájékoztató információ.
1. A védések jelenléti formában zajlanak. Az adott napon az összes jelölt reggel kilenc órakor köteles megjelenni a védés helyszínén. A Jelöltek a Bizottság előtt fölsorakoznak, az esemény a Bizottság bemutatásával, névsorolvasással és elnöki köszöntővel indul, majd ezt követik az egyes prezentációk, a megadott sorrend szerint, mintegy 45 percnyi időközökben. Az egyes védésekre tehát mintegy háromnegyed órát szánunk, aminek első harmadában a terv szóbeli ismertetése zajlik (prezentáció), amit a tervbírálat (opponencia) ismertetése, és az arra adott tervezői válaszok követnek. Az utolsó részében a Bizottság kérdéseket tesz föl a Jelöltnek, és értékeli a tervet, majd kötetlen beszélgetés és elnöki összefoglaló zárja a Jelölt védését.
2. A védésre a nyomtatott Diplomaterv tablókat ki kell állítani az erre előzetesen előkészített paravánokon. A paravánok száma várhatóan max. 5 db lesz, kérjük, hogy a kiállítást minden érintett ennek figyelembe vételével tervezze meg!
3. A védéshez vetített prezentáció is tartozhat. A kivetítés technikai hátterét a Tanszék biztosítja, a rendelkezésre álló apparátus erejéig (laptop, projektor, vászon). A prezentáció digitális anyagát a Jelöltek szabadon összeállíthatják a Diplomaterv anyagaiból. Annak állományát ppt. vagy összefűzött pdf-formátumban a védés előtti nap 23.59 percéig föl kell tölteni a MOODLE (max. 50 MB!) és a TEAMS csoport e célra előkészített személyre szóló mappáiba. 4. 4. A védések után a Bizottság zárt ülésen dönt azok érdemjegyéről, amely alapján a Diploma végosztályzata is kialakul.
5. A Jelöltek előtt a Bizottság nyilvánosan ismerteti a védés és a Diploma érdemjegyét, majd elnöki zárszóval hivatalosan is lezárul az esemény.
6. A védésről hivatalos Jegyzőkönyv készül, amit a Bizottság tagjai, a Jegyző és a Jelölt aláírásukkal hitelesítenek.
7. A Diplomavédésekről a hatályos és érvényes kari Diplomaszabályzat rendelkezik. Kérek mindenkit, hogy a védését az abban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően folytassa le. Mindenkinek további eredményes felkészülést és sikeres védést kívánunk!
Newer posts
Earlier posts