Tantárgyak / Komplex tervezés 2.

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPT911
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 10
Heti óraszám: 10
Tárgyfelelős: Bartók István DLA
Oktatók: Bartók István DLA
Fábián Gábor DLA
Nagy Iván DLA
Péterffy Miklós
Szabó Dávid DLA
Szécsi Zoltán DLA
Sági Gergely
Valkai Csaba DLA
Vasáros Zsolt DLA
Árva József DLA
Tárgyleírás: Tájékoztató a féléves terv elkészítéséhez

A Komplex tervezési kurzus két félévre tagozódik, a Komplex I. keretében a tervet építési engedélyezési terv szinten kell feldolgozni, a Komplex II. alatt a terv részletes műszaki feldolgozására kerül sor. A Komplex II. során célunk egy kivitelezési szintű terv készítése és az ahhoz vezető folyamat lényegi tartalmi és műszaki elemekre koncentráló modellezése. A tervezési folyamat a hallgató önálló munkájával, a tanszék által biztosított konzulensek közreműködésével valósul meg. A tervezést konzultáció, nyilvános bemutatás és kritika, továbbá műhelymunka, beszélgetés segíti. A hallgató által a Komplex I. keretében terv alapján kell elkészíteni a létesítmény terveit 1:50-es (illetve az adott feladatrészhez igazodó) léptékben és részletezettségben folyamatos társtanszéki konzultációval az alábbiak szerint.

Feladat jellege

A Komplex II. során a koncepció műszaki megoldássá érlelésének módszerét is el kell sajátítani. Az építészeti tervezésnek ez a munkafázisa valamennyi épület megvalósíthatóságának alapfeltétele. Egy kiválóan megoldott koncepció is csak a részletek gondos, műszakilag helyes, esztétikus kialakítása és feldolgozása útján válhat sikeres alkotássá. A részletképzés magas szintű mesterségbeli tudást, fejlett esztétikai érzéket és az egészet szem elől nem tévesztő alkotókészséget, valamint reális gazdasági szemléletet kíván. E bonyolult tevékenység módszereinek akár csak alapfokú elsajátításához is a tanulmányi idő intenzív kihasználása szükséges. A beruházási programtervre adott tanszéki és társtanszéki bírálatok alapján a félév folyamán a Komplex 1-es terv megoldásait tovább kell fejleszteni. A feldolgozás során tervek építészeti értelemben való továbbfejlesztése az eredeti koncepció lehetőség szerinti megtartásával az életszerűség okán elvárás.

Munkamenet


A megadott ütemterv szerint először munkaközi terveket kell készíteni (1:100, 1:50 léptékben) valamennyi munkarészről. A tervlapokat a rendelkezésre álló ütemtervi határidőn belül be kell mutatni. Ezután kerülhet sor a részlettervek, csomóponti megoldások kidolgozására, a szerkezetek véglegesítésére. A féléves terv kidolgozása a részlettervek és társtanszéki konzultációk eredményeinek felhasználásával történhet. A tervek kidolgozásához szakáganként a társtanszékek segítséget nyújtanak. A konzultáló tanszékek megoldandó feladatokat jelölnek ki, ezen munkarészeket ők bírálják el.

Osztályzás

A Komplex II. terv érdemjegyét az építészeti terv és a társtanszékek osztályzatainak figyelembevételével határozzuk meg. Bármely munkarész elégtelen megoldása esetén a teljes komplex terv végosztályzata is elégtelen. A végosztályzatot a komplex tervosztályzat és a zárthelyi, valamint a tervpályázati feladat együttes osztályzata képezi – kari rendelkezés szerint.

Határidők

A gyakorlat sikeres elvégzéséhez a részfeladatokat a mellékelt ütemterv szerinti határidőre be kell nyújtani, illetve be kell mutatni.

Tervek tartalma

A terveket a csomóponti részletmegoldásokra támaszkodva, a kiviteli tervekre jellemző, azoktól elvárt mértékű műszaki tartalommal kell megtölteni. Elsősorban a műszakilag bonyolultabb épületrészek feldolgozását várjuk, amelynek keretében megoldandó a tartószerkezetek kialakítása, összeépítésük módja, a homlokzatok részletei, valamint az építészeti kialakítást nagymértékben befolyásoló épületgépészeti szerelvények elhelyezése. A kiviteli tervfázisnak megfelelően a terveken ábrázolni szükséges a tervezett burkolatok kiosztását, ill. a fal- és egyéb burkolatokat is.

Benyújtandó munkarészek

1. Helyszínrajz 1:500 / új helyszínrajz csak nagyobb mérvű változtatás, illetve hibás, hiányos kialakítás esetén készítendő.

2. Eltérő alaprajzok 1:50 / közvetlen környezet ábrázolásával, fő- és részméretek, pillérháló, szintek, helyiség megnevezések és területük, padlóburkolatok, beépített berendezések, ajtók nyílásirányának, épületgépészeti berendezések, csatornák (szellőzőrendszerek), nyílásméretek stb. feltüntetésével. Nagyméretű létesítmény esetén a konzulenssel egyeztetve elégséges az épület közösen kijelölt részeinek feldolgozása is.

3. Metszetek 1:50 / benyújtandó metszetek számát az alkalmazott szerkezeti változatok száma, az épület összetettsége határozza meg. Minden fő épülettömeg szerkezeti megoldását a metszeteken dokumentálni kell. Tömbösített, egységes szerkezetű épület esetén is legalább két, egymásra merőleges metszet készítendő (az ismétlődő szerkezetek elhagyásával).

4. Homlokzatok 1:50 / valamennyi eltérő homlokzatról a szerkezetek (szintek szaggatott vonallal rövid szakaszon jelölve), szintmagasságok, anyagok, színezés feltüntetésével. Nagyméretű létesítmény esetén a konzulenssel egyeztetve elégséges az épület közösen kijelölt részeinek feldolgozása is.

5. Belső kialakítás 1:20, 1:10, 1:5 / megoldandó kiviteli terv szintjén egy jellemző, építészetileg igényes tér (pl. előcsarnok) belsőépítészeti kialakítása és szerkezeti csomópontjai: alaprajz padlótervvel, belső térfalak burkolataikkal és beépített bútoraikkal, mennyezet az álmennyezeti elemekkel, világító és szellőzőtestekkel. A tér látványtervben is ábrázolandó.

6. Építészeti műleírás / mutassa be az építészeti és szerkezeti megoldások összefüggéseit. Tartalmaznia kell a tervről le nem olvasható adatokat, a kivitelezéshez szükséges magyarázatokat, a szerkezetek működési elveit, az anyagok és szerkezetek megválasztásának indoklását.

7. Épületszerkezeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, építéskivitelezési feladatrész műleírással a konzultáló tanszékek előírásai szerint.

8. Egyéb munkarészek / a fent felsorolt munkarészeken túl a – feladat jellege szerint – a konzultálók egyedi részletek, csomópontok megoldását is kijelölhetik.

9.  „Engedélyezési terv” / benyújtandó a Komplex I. félév keretében készített terv is, külön borítóban!

Önállóan készítendő tervfeladat

A képesség típusú kompetencia komplex értékelési módja önállóan készítendő tervfeladat formájában, egy alkalommal a félév során. A tervfeladat témája alapvetően a tervezői készségek önálló gyakorlására, a megszerzett ismeretek alkalmazására fókuszál, így a helyzet- és probléma felismerést, valamint az arra adható építészeti válasz minőségét helyezi a középpontba. A feladatot a tantárgy­felelős dolgozza ki, tartalmát, követelményeit, elkészítési körülményeit és a ráfordítható időtartamot is meg­határozva. Az önállóan készítendő feladatot nyilvános prezentáción kell bemutatni, szóbeli értékelést követően ötfokozatú skálán kerül értékelésre.

Egyéb előírások, a félévi tanulmányi munka elismerésének feltételei:

A./ Alaki, formai követelmények: valamennyi munkarész tetszőleges technikával készíthető. A félévközi és félévvégi leadások és bemutatások alkalmával pdf formátumot kell csak beadni és ppt formátumban a prezentációkat bemutatni.

B./ A gyakorlatokon való részvétel a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint az ezt kiegészítő BME és Kari határozatok alapján tekintendő.

C./ A féléves tervfeladatot az ütemtervnek megfelelően a megjelölt határidőre – a készültségi foktól függetlenül – be kell adni.

D./ Az önálló tervezési feladat legalább elégséges szintű eredménye.

E./ Tervbeadás a kari rendelkezés és az adott félévre vonatkozó ütemterv szerint.

A terv osztályzatába az építészeti feladatrész 40%-os, az egyes társtanszéki feladatok 15­-15%-os arányban számítanak bele. A féléves jegy a terv (85%) és a félévközi teljesítmény (15%-önálló tervezési feladat) súlyozott átlaga alapján alakul.

Budapest, 2021. szeptember 03.

Bartók István DLA

egyetemi docens

tantárgyfelelős

Letöltések:
BMEEPIPT911_IPAR_Komplex_2_Tantargyi_adatlap.pdf (1322 kB)Tantárgy adatlap
FELADAT_Komplex_II_Tervezo.pdf (108 kB)2020/2021 ősz feladat
Ütemterv:
1.2021.09.06. hétfő 9.15-14.00 K 397 Munkaközi terv/részlettervek készítése 
2021.09.09. csütörtök 8.15-13.00 K 397 Munkaközi terv/részlettervek készítése 
2.2021.09.13. hétfő 9.15-14.00  K 397 Munkaközi terv/részlettervek készítése 
2021.09.16. csütörtök 8.15-13.00 K 397 Munkaközi terv/részlettervek készítése 
3.2021.09.20. hétfő 9.15-14.00  K 397 Munkaközi terv/részlettervek készítése 
2021.09.23. csütörtök 8.15-13.00 K 397 Önálló tervezési feladat kiadása 
4.2021.09.27. hétfő 9.15-14.00  K 397 Önálló tervezési feladat beadása és bemutatása 
2021.09.30. csütörtök 8.15-13.00 K 397 Munkaközi terv/részlettervek készítése 
5.2021.10.04. hétfő 9.15-14.00  K 397 Munkaközi terv bemutatása 
2021.10.07. csütörtök 8.15-13.00 K 397 Munkaközi terv bemutatása 
6.2021.10.11. hétfő 9.15-14.00  K 397 Tervek végleges feldolgozása 
2021.10.14. csütörtök 8.15-13.00 K 397 Tervek végleges feldolgozása 
7.2021.10.18. hétfő  Vázlattervi hét 
2021.10.21. csütörtök  Vázlattervi hét 
8.2021.10.25. hétfő 9.15-14.00 K 397 Tervek végleges feldolgozása 
2021.10.28. csütörtök 8.15-13.00 K 397 Tervek végleges feldolgozása 
9.2021.11.01. hétfő   Mindenszentek 
2021.11.04. csütörtök 8.15-13.00 K 397 Tervek végleges feldolgozása 
10.2021.11.08. hétfő 9.15-14.00 K 397 Tervek végleges feldolgozása 
2021.11.11. csütörtök 8.15-13.00 K 397 Tervek végleges feldolgozása 
11.2021.11.15. hétfő 9.15-14.00 K 397 Tervek végleges feldolgozása 
2021.11.18. csütörtök 8.15-13.00 K 397 Tervek végleges feldolgozása 
12.2021.11.22. hétfő 9.15-14.00 K 397 Tervek végleges feldolgozása 
2021.11.25. csütörtök 8.15-13.00 K 397 Önálló tervezési feladat kiadása (Pót Zh) 
13.2021.11.29. hétfő 9.15-14.00 K 397 Önálló tervezési feladat beadása és bemutatása (Pót Zh) 
2021.12.02. csütörtök 8.15-13.00 K 397 Tervek végleges feldolgozása 
14.2021.12.06. hétfő  Feldolgozási hét 
2021.12.10. péntek  Féléves terv beadása: 2021. december 10. (péntek) 2359 
15.  Pótbeadási határidő 
2021.12.17. péntek  2021. december 17. (péntek) 2359 különeljárási díjjal! 
Hírek
2021. 09. 23. 12:41
Kedves Komplexező Hallgatók!

a komplex önálló tervezési feladat (ZH) kiírását mellékelve megtaláljátok!

Mellékelve a beérkezett kérdések és válaszok!
Csatolt fájlok:
test 1_map_bp11.dxf (569 kB)
photo_k.zip (18608 kB)
2021_09_23_kxzh.pdf (224 kB)
kx_zh_kerdes_valasz_0924.docx (20 kB)
2021. 09. 22. 17:49
Kedves EXPLORATÍV_KOMPLEX Hallgatók! Ütemterv szerint holnap (csütörtök) reggel 8.15-9.00 között adjuk ki rövid ismertető keretében a komplex önálló tervezési feladatot (ZH) a K. 397 teremben. 2021. 09. 26-án 815-1300 között mindenkinek prezentálni kell a tervét személyesen a K 251-ben.
Újabb hírek
Régebbi hírek